Nhà phát triển

Là một nhà phát triển, bạn có thể tạo ra các ứng dụng và thêm chúng vàoGialu.com, lợi dụng các cơ sở người dùng hiện có. Bạn lưu trữ các ứng dụng, có nghĩa là bạn đang ở trong kiểm soát các thông số kỹ thuật máy chủ của bạn.

Thiết lập một ỨNG DỤNG

Để tương tác với Gialu.com ứng dụng của bạn có thể phát hành các cuộc gọi đến API của chúng tôi và yêu cầu hoặc gửi thông tin.

Khi bạn thêm một ứng dụng vào trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một ỨNG DỤNG ID.

Yêu cầu một Token

Bất cứ khi nào bạn có kế hoạch sử dụng API của chúng tôi trước tiên bạn phải yêu cầu một mã thông báo. Để yêu cầu một mã thông báo bạn cần một chìa khóa duy nhất mà chúng tôi gửi cho bạn khi người dùng truy cập APP của bạn từ một khung nội tuyến trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi vượt qua điều này cùng như $_GET['key'].
Đây là một ví dụ về làm thế nào bạn có thể yêu cầu một mã thông báo:
http://gialu.com/token.php?key=$_GET['key']
Nếu thành công, bạn sẽ nhận được một phản ứng JSON thích:
Object
(
    [token] => LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUc4d0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUJCUUFEWGdBd1d3SlVBdHFZdmVWOXFEdDd6NFhXTXYzS3VZM2JyWXpUKzR0VgpBbERrN1dQWjhqRVpoVzBNWjE1Z3lHdGNlNm5ueFRNenp4SXpHM29BRVIzc0JVRCtYdStHb21JeVV4UE1RN1NtCkVPdFg0ZTNwekp6R081cUxBZ01CQUFFPQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
)

Gửi yêu cầu

Bây giờ bạn có một mã thông báo hợp lệ, bạn có thể thực hiện các yêu cầu tới máy chủ của chúng tôi. Với mỗi yêu cầu bạn phải vượt qua được dấu hiệu, chúng tôi tạo ra cho bạn.
Một cuộc gọi ví dụ để máy chủ API của chúng ta sẽ như thế nào:
http://gialu.com/api.php?token=#{TOKEN}&method=#{METHOD_NAME}

Hiểu biết về một phản ứng API

Đối với phương pháp mà có thể trả về nhiều hơn một mục phản ứng sẽ chứa một chỉ số về tổng số các mặt hàng có sẵn cũng như bao nhiêu trang có. Chúng tôi trở lại theo mặc định 10 mặt hàng nhiều nhất và để có được 10 mục tiếp theo bạn sẽ phải vượt qua các param "trang=2".

Để bên trái, bạn sẽ thấy một danh sách các module mà thực hiện phương pháp API. Nhấp vào mô đun và bạn sẽ thấy một danh sách các phương pháp ứng dụng của bạn có thể sử dụng. Đối với các mục đích ngắn và định dạng chúng tôi không bao gồm các yêu cầu đầy đủ trong đó nhưng chỉ các bộ phận có liên quan nhất.

friend
getFriends
GET /api.php?method=friend.getFriends&user_id=#{USER_ID}
Được một danh sách đầy đủ của những người bạn cho một người dùng cụ thể. Nếu bạn không vượt qua #{USER_ID} chúng tôi sẽ trả về thông tin người dùng đang được đăng nhập.
Phản ứng
Object
(
    [api] => Object
        (
            [total] => 1
            [pages] => 0
            [current_page] => 0
        )

    [output] => Array
        (
            [0] => Object
                (
                    [user_id] => 7
                    [user_name] => jane-doe
                    [full_name] => Jane Doe
                    [joined] => 1314110027
                    [country_iso] => US
                    [gender] => Female
                    [photo_50px] => http://gialu.com/file/pic/user/7_50.jpg
                    [photo_50px_square] => http://gialu.com/file/pic/user/7_50_square.jpg
                    [photo_120px] => http://gialu.com/file/pic/user/7_120.jpg
                    [photo_original] => http://gialu.com/file/pic/user/7.jpg
                    [profile_url] => http://gialu.com/index.php?do=/jane-doe/
                )

        )

)
isFriend
GET /api.php?method=friend.isFriend&user_id=#{USER_ID}&friend_user_id=#{FRIEND_USER_ID}
Kiểm tra nếu 2 người là bạn bè hay không. Nếu bạn không vượt qua #{USER_ID} chúng tôi sẽ trả về thông tin người dùng đang được đăng nhập.
Phản ứng
Object
(
    [api] => Object
        (
            [total] => 0
            [pages] => 0
            [current_page] => 0
        )

    [output] => Object
        (
            [is_friend] => 1
        )

)
mail
getNewCount
GET /api.php?method=mail.getNewCount&user_id=#{USER_ID}
Lấy tổng số các thông điệp vô hình. Nếu bạn không vượt qua #{USER_ID} chúng tôi sẽ trả về thông tin người dùng đang được đăng nhập.
Phản ứng
Object
(
    [api] => Object
        (
            [total] => 0
            [pages] => 0
            [current_page] => 0
        )

    [output] => 1
)
notification
getNewCount
GET /api.php?method=notification.getNewCount&user_id=#{USER_ID}
Lấy tổng số thông báo vô hình. Nếu bạn không vượt qua #{USER_ID} chúng tôi sẽ trả về thông tin người dùng đang được đăng nhập.
Phản ứng
Object
(
    [api] => Object
        (
            [total] => 5
            [pages] => 0
            [current_page] => 0
        )

    [output] => 5
)
get
GET /api.php?method=notification.get&user_id=#{USER_ID}
Nhận tất cả các thông báo người sử dụng. Nếu bạn không vượt qua #{USER_ID} chúng tôi sẽ trả về thông tin người dùng đang được đăng nhập.
Phản ứng
Object
(
    [api] => Object
        (
            [total] => 0
            [pages] => 0
            [current_page] => 0
        )

    [output] => Array
        (
            [0] => Object
                (
                    [notification_id] => 3
                    [link] => http://gialu.com/john-doe/comment-id_1/
                    [message] => Jane Doe commented on your wall
                    [icon] => http://gialu.com/module/blog/static/image/default/default/activity.png
                )

        )

)
photo
addPhoto
POST /api.php?method=photo.addPhoto&photo=#{@FILE_PATH;TYPE=MIME_TYPE}&photo_name=#{BASE_FILE_NAME}
Uploads a photo on behalf of the user.
Phản ứng
Object
(
    [api] => Object
        (
            [total] => 0
            [pages] => 0
            [current_page] => 0
        )

    [output] => Object
        (
            [original] => http://gialu.com/file/pic/photo/2011/08/39740c5e356fdd6f66cfc973d4aebf6d.jpg
            [75px] => http://gialu.com/file/pic/photo/2011/08/39740c5e356fdd6f66cfc973d4aebf6d_75.jpg
            [100px] => http://gialu.com/file/pic/photo/2011/08/39740c5e356fdd6f66cfc973d4aebf6d_100.jpg
            [150px] => http://gialu.com/file/pic/photo/2011/08/39740c5e356fdd6f66cfc973d4aebf6d_150.jpg
            [240px] => http://gialu.com/file/pic/photo/2011/08/39740c5e356fdd6f66cfc973d4aebf6d_240.jpg
            [500px] => http://gialu.com/file/pic/photo/2011/08/39740c5e356fdd6f66cfc973d4aebf6d_500.jpg
            [1024px] => http://gialu.com/file/pic/photo/2011/08/39740c5e356fdd6f66cfc973d4aebf6d_1024.jpg
        )

)
getPhotos
GET /api.php?method=photo.getPhotos&user_id=#{USER_ID}
Nhận tất cả các bức ảnh cho người dùng. Nếu bạn không vượt qua #{USER_ID} chúng tôi sẽ trả về thông tin người dùng đang được đăng nhập.
Phản ứng
Object
(
    [api] => Object
        (
            [total] => 1
            [pages] => 0
            [current_page] => 0
        )

    [output] => Array
        (
            [0] => Object
                (
                    [photo_100px] => http://gialu.com/file/pic/photo/c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c_100.jpg
                    [photo_240px] => http://gialu.com/file/pic/photo/c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c_240.jpg
                    [photo_original] => http://gialu.com/file/pic/photo/c81e728d9d4c2f636f067f89cc14862c.jpg
                )

        )

)
user
getUser
GET /api.php?method=user.getUser&user_id=#{USER_ID}
Nhận thông tin về người sử dụng dựa vào người sử dụng ID# bạn đã vượt qua. Nếu bạn không vượt qua #{USER_ID} chúng tôi sẽ trả về thông tin người dùng đang được đăng nhập.
Phản ứng
Object
(
    [api] => Object
        (
            [total] => 0
            [pages] => 0
            [current_page] => 0
        )

    [output] => Object
        (
            [user_id] => 1
            [user_name] => john-doe
            [joined] => 1314109907
            [gender] => Male
            [country_iso] => US
            [full_name] => John Doe
            [email] => john.doe@site.com
            [photo_50px] => http://gialu.com/file/pic/user/2011/08/9d673759d1cf55c9cd0b0805dc32e68e_50.jpg
            [photo_50px_square] => http://gialu.com/file/pic/user/2011/08/9d673759d1cf55c9cd0b0805dc32e68e_50_square.jpg
            [photo_120px] => http://gialu.com/file/pic/user/2011/08/9d673759d1cf55c9cd0b0805dc32e68e_120.jpg
            [photo_original] => http://gialu.com/file/pic/user/2011/08/9d673759d1cf55c9cd0b0805dc32e68e.jpg
            [profile_url] => http://gialu.com/index.php?do=/john-doe/
        )

)